دانلود فیلم لحظه گیر کردن چرخ و فلک پارک صفه اصفهان

ماجرای گیر کردن چرخ فلک در پارک صفه اصفهان

 دانلود فیلم لحظه گیر کردن چرخ و فلک پارک صفه اصفهان

دانلود فیلم گیر کردن چرخ و فلک پارک صفه اصفهان

گیر کردن چرخ و فلک در پارک صفه اصفهان

چند روز پیش در پارک صفه اصفهان اتفاق وحشناک رخ داد که میتوانست فاجعه ای بزرگ را رقم بزند، در حین بازی و روشن بودن چرخ و فلک پارک صفه اصفهان ناگهان صدای از داخل موتورش اومد چرخ فلک با داشتن ۱۵ نفر که سوارش بودن وایستاد در هوا مردم شروع به جیغ و داد زدن کردن که بعد از مدت ۴۵ دقیقه پر التهاب و آویزان بودن مردم از این چرخ و فلک بین زمین هوا که حتی بعضی ها از ترس بیهوش شده بودند ماموران آتش نشانی مردمی که سوار بر چرخ فلک بدن بر روی زمین آورد

 دانلود گیر کردن چرخ و فلک پارک صفه اصفهان

علت گیر کردن چرخ و فلک

علت این حادثه گیر کردن یکی از چرخ دنده های این چرخ و فلک اعلام شده

دانلود فیلم لحظه گیر کردن چرخ و فلک 

 

=========================================
------------------ ------------------ ------------------
=========================================