فیلم بیهوش شدن مجری هواشناسی 

علت بیهوش شدن مجری هواشناسی

فیلم بیهوش شدن مجری هواشناسی

اتفاقی نادر امروز در اخبار ساعت ۹ صبح تلویزیون ۱۲ مرداد ۹۵ رخ داد

اخبار طبق روال طبیعی در حال اجرا بود که نوبت به گزارش هواشناسی رسید خانم احمدی مجری هواشناسی در حین اجرا ناگهان به زمین افتاد و غش کرد در حین اجرای زنده

و ادامه اخبار را آقای صادقی با چهره ای بهت زنده ادامه داد

فیلم بیهوش شدن مجری هواشناسی 

 

علت بیهوش شدن خانم مجری هواشناسی

علت و دلیل بیهوش شدن مجری هواشناسی معصومه احمدی کارشناس هواشناسی از سلامت خود خبرداد و گفت

پس از ۳۰ دقیقه انتظار برای اجرای برنامه هواشناسی در حین اجرا به علت افت قند و فشار خون، حالت بیهوشی به من دست داد وی افزود در حال حاضر در سلامت کامل هستم و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

 بیهوش شدن مجری هواشناسی

=========================================
------------------ ------------------ ------------------
=========================================